ПРАКТИЧНА МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МІЖНАРОДНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ІНДУСТРІАЛЬНІ ЦЕНТРИ ТА КОРПОРАТИВНА ЛОГІСТИКА»

ПРАКТИЧНА МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МІЖНАРОДНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ІНДУСТРІАЛЬНІ ЦЕНТРИ ТА КОРПОРАТИВНА ЛОГІСТИКА»

7-9 червня 2018

року в Українському державному університет залізничного транспорту

При підтримці: Міністерства освіти і науки України

МІНІСТЕРСТВа ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ТРАНСПОРТНої АКАДЕМІії УКРАЇНИ

ПАТ «УКРаїнська ЗАЛІЗНИЦя»

За участю: Conservatoire national des arts et métiers (France)

Institute of automatic control telematics of transport (Poland)

ПЕТЕРБУРЗЬКого ДЕРЖАВНого УНІВЕРСИТЕТу ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ

БІЛОРУСЬКого ДЕРЖАВНого УНІВЕРСИТЕТу ТРАНСПОРТУ

Відбудеться

ЧОТИРНАДЦЯТА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МІЖНАРОДНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ІНДУСТРІАЛЬНІ ЦЕНТРИ ТА КОРПОРАТИВНА ЛОГІСТИКА»

Український державний університет залізничного транспорту запрошує Вас взяти участь у роботі Чотирнадцятої науково – практичної конференції, націленої на об’єднання підприємств в умовах нових форм власності “Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика” за секціями:

1. Індустріальні центри

2. Міжнародна транспортна інфраструктура

  1. Корпоративна логістика

4. Транспортні технології

5. Проблеми транспортного комплексу

6. Менеджмент і маркетинг на транспорті

7. Економіка підприємства

8. Загальноекономічні питання

9. Економічна психологія, етика, мораль і культура бізнесу

 

Шановні колеги!

Український державний університет залізничного транспорту запрошує Вас взяти участь у роботі Чотирнадцятої науково – практичної конференції, націленої на об’єднання підприємств в умовах нових форм власності “Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика” за  секціями:
1. Індустріальні центри
Голова секції – д.е.н., проф. Дикань В.Л.
2. Міжнародна транспортна інфраструктура
Голова секції – д.е.н., проф. Токмакова І.В.
3. Корпоративна логістика
Голова секції – д.т.н., проф. Ломотько Д.В.
4. Транспортні технології
Голова секції – к.т.н., доц. Мкртичьян Д. І.
5. Проблеми транспортного комплексу
Голова секції –д.е.н., проф. Бараш Ю.С.
6. Менеджмент і маркетинг на транспорті
Голова секції – д.е.н., проф. Шинкаренко В.Г.
7. Економіка підприємства
Голова секції – д.е.н., проф. Дмитрієв І.А.
8. Загальноекономічні питання
Голова секції – д.е.н., проф. Дейнека О.Г.
9. Економічна психологія, етика, мораль і
культура бізнесу
Голова секції – д.е.н., проф. Компанієць В.В.

Для включення Вас у число учасників і Вашої доповіді до програми конференції, для своєчасного видання матеріалів Вам необхідно до 4 травня 2018р. надіслати заявку на участь, тези доповіді, та електронний варіант квитанції про сплату організаційного внеску. За підсумком конференції видається збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту “Вісник економіки транспорту і промисловості”, який входить до переліку ВАК та наукометричних баз: РІНЦ, УРАН, Index Copernicus.

До 4 травня 2018р. можливо подати статтю, яку буде опубліковано в №62 Віснику економіки транспорту і промисловості та буде видано з матеріалами конференції. Вимоги до статей можна знайти на сайті збірника: vetp.kart.edu.ua або відправивши запит на ел.адресу vetp_euvkb@ukr.net

Вимоги до оформлення матеріалів:
Тези доповідей (до 3 сторінок) і статті подаються українською або російською мовами в електронному вигляді (формат А-4 з використанням MS Word for Windows (3.0 чи 6.0), шрифт – Times New Roman. Поля: верхні та бокові – 25мм; нижні – 25мм. Номери сторінок не вводити. Шрифти: УДК – 11 пунктів, курсив; автори – 12 пунктів курсив; назва доповіді – 12 пунктів напівжирний; текст – 12 пунктів, звичайний, абзац 0,5см. Список літератури (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:».

Організаційний внесок, який включає публікацію матеріалів та отримання сертифікату сплачується внесок у розмірі 150 гривень.

Банківські реквізити для сплати оргвнеску: ННМЦ «Транссервіс» при ІППК при УкрДАЗТ, код ЕДРПОУ 30534001, р/р 26002024478401 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, призначення платежу – «За участь у конференції «МТІ та КЛ 2018», необхідно вказати прізвище та ініціали учасника.

Детальну інформацію щодо публікації тез, статтей можна отримати за тел. (057) 730-10-96, (057) 730-10-97 (Толстова Анна Вадимівна), або надіславши запит на електронну пошту за адрессою: mtk_kl@ukr.net (щодо конференції), vetp_euvkb@ukr.net (щодо публікації статті)

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Чотирнадцята науково – практична міжнародна конференція “Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика”

ЗАЯВКА
1.Прізвище, ім’я та по батькові (повністю) __
2. Назва доповіді ________________________
3. Назва секції __________________________
4.Посада, вчений ступінь, звання __________
5.Організація (повністю і абревіатурою) ____
6.Поштова адреса _______________________
7.Телефон, факс (з кодом міста), E – mail ____
8. Необхідність бронювання готелю ________
Кількість діб _________________________
9. Дата приїзду __________
Дата від’їзду __________
Вид транспорту ________
10. Доклад розраховано на:
11. Необхідність технічних засобів ______
Місце проведення конференції:
м. Харків, майдан Фейєрбаха 7,
Український державний університет залізничного транспорту.
Проживання та харчування за рахунок учасників.
Адреса оргкомітету: Україна, м. Харків,
61050, майдан Фейєрбаха, 7, корп. 3, кімн. 3.505
тел. (057) 730-10-96, 730-10-97
e-mail: mtk_kl@ukr.net