Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України провiдний навчальний заклад IV рiвня акредитацiї, покликаний задовольнити суспiльну потребу – пiдготовку професiйно компетентного, творчо iнновацiйного, патрiотично вiдповiдального керiвника нової генерацiї, морально орiєнтованого на управлiнську дiяльнiсть в органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування на посадах I–IV категорiй.

Сьогоднi Інститут – це сучасний навчально–науковий комплекс, якому за масштабами i специфiкою дiяльностi немає аналогiв у Схiдному регiонi України. Інститут iнтенсивно розвивається, постiйно вдосконалює i розширює систему навчально–науково–методичних послуг, завойовує все бiльше визнання серед широкої громадськостi.

За роки свого iснування в Інституті пiдготовлено 4538 магiстрiв державного управлiння та понад 3700 менеджерiв, що навчалися за сумiжними до державного управлiння спецiальностями «Менеджмент органiзацiй» та «Управлiння персоналом i економiка працi», а на факультеті перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрів з використанням сучасних методiв, форм i засобiв навчання пiдвищило свiй фаховий рiвень понад 37 000 державних службовцiв з чотирьох пiвнiчно-схiдних областей України та Автономної Республiки Крим. Усi вони успiшно працюють в органах державної виконавчої влади та органах мiсцевого самоврядування, запроваджуючи нову адмiнiстративну культуру, утверджуючи принципи соцiальної справедливостi на основi свiтових i європейських стандартiв.

Місією навчального закладу є освітня та наукова діяльність у сфері професійної підготовки висококваліфікованих фахівців для органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій з метою набуття студентами і слухачами відповідних знань, умінь та навичок для інтеграції в суспільство, творчого й ефективного виконання управлінських функцій, ґрунтуючись на європейських та світових стандартах, перепідготовка та супроводження управлінців упродовж подальшої кар’єри, підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів.

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Переваги навчання:

– заняття з кваліфікованими викладачами та експертами у сфері публічного управління, управління персоналом, економіки, менеджменту і підприємництва.

– спільні навчання зі студентами провідних навчальних закладів Європи.

– гранти від європейських вузів.

– інститут підтримує партнерство з Харківським університетським консорціумом, який надає широкі можливості студентам в реалізації їх наукових і творчих інтересів.

– цей навчальний заклад гарантує цікаве студентське життя.

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!