Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України провiдний навчальний заклад IV рiвня акредитацiї, покликаний задовольнити суспiльну потребу – пiдготовку професiйно компетентного, творчо iнновацiйного, патрiотично вiдповiдального керiвника нової генерацiї, морально орiєнтованого на управлiнську дiяльнiсть в органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування на посадах I–IV категорiй.

Сьогоднi Інститут – це сучасний навчально–науковий комплекс, якому за масштабами i специфiкою дiяльностi немає аналогiв у Схiдному регiонi України. Інститут iнтенсивно розвивається, постiйно вдосконалює i розширює систему навчально–науково–методичних послуг, завойовує все бiльше визнання серед широкої громадськостi.

За роки свого iснування в Інституті пiдготовлено 4538 магiстрiв державного управлiння та понад 3700 менеджерiв, що навчалися за сумiжними до державного управлiння спецiальностями «Менеджмент органiзацiй» та «Управлiння персоналом i економiка працi», а на факультеті перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрів з використанням сучасних методiв, форм i засобiв навчання пiдвищило свiй фаховий рiвень понад 37 000 державних службовцiв з чотирьох пiвнiчно-схiдних областей України та Автономної Республiки Крим. Усi вони успiшно працюють в органах державної виконавчої влади та органах мiсцевого самоврядування, запроваджуючи нову адмiнiстративну культуру, утверджуючи принципи соцiальної справедливостi на основi свiтових i європейських стандартiв.

Місією навчального закладу є освітня та наукова діяльність у сфері професійної підготовки висококваліфікованих фахівців для органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій з метою набуття студентами і слухачами відповідних знань, умінь та навичок для інтеграції в суспільство, творчого й ефективного виконання управлінських функцій, ґрунтуючись на європейських та світових стандартах, перепідготовка та супроводження управлінців упродовж подальшої кар’єри, підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів.

Переваги навчання:

– заняття з кваліфікованими викладачами та експертами у сфері публічного управління, управління персоналом, економіки, менеджменту і підприємництва.

– спільні навчання зі студентами провідних навчальних закладів Європи.

– гранти від європейських вузів.

– інститут підтримує партнерство з Харківським університетським консорціумом, який надає широкі можливості студентам в реалізації їх наукових і творчих інтересів.

– цей навчальний заклад гарантує цікаве студентське життя.

Залишити відгук

captcha-input
Рівень організації
Локації
Персонал
Послуги
Їжа
Publishing ...
Ваша оцінка була успішно відправлена
Будь ласка, заповніть всі поля
Captcha check failed